Warunki zawarcia umowy online

Regulamin Galerii PIK-ART - www.galeria.pikart.site

§1 Zapisy ogólne

 1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z usług Galerii PIK-ART nazywanej dalej Serwisem, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów, których przedmiotem są oferowane w Serwisie produkty zwane dalej Ofertą.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia w Serwisie internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od następnego dnia roboczego.
 4. Serwis może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii
 5. Opracowania autorskie, których nie zawiera oferta Serwisu wymagają wyceny indywidualnej.
 6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Regulamin zawsze dostępny jest jako załącznik do produktu publikowanego w Serwisie.

§2 Korzystanie z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu klient  zawiera umowę o dzieło dotyczącą realizacji wybranej pozycji z Oferty po wcześniejszym zapoznaniu się z walorami dzieła, które zawarte są w opisie.
 2. Oferta , która zamiennie może być nazywana Dziełem realizowana będzie przez PIK-ART STUDIO AUTORSKIE :KAROLINA MAŁGORZATA PŁONKA, BORYS JAN KRZYWKA, UL. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 18/2, 70-453 SZCZECIN.

§3 Przyjmowanie zamówienia i proces realizacji

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy jest rejestracja w Serwisie z podaniem danych kontaktowych oraz dokonanie płatności za wybrany produkt oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownik zawierając transakcję, dokonując płatności, akceptując Regulamin zleca indywidualne i natychmiastowe wykonanie Dzieła / zawiera umowę o dzieło, oraz przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania umowy.
 3. Na podstawie przesłanych danych wykonane zostanie opracowanie autorskie zgodne z zakupionym wariantem. Dokładny opis składowych wariantu zawarty jest w opisie produktu.
 4. Gotowe Dzieło Użytkownik otrzymuje w terminie określonym zapisami karty Obiektu. W przypadku zamówień indywidualnych termin określa się w odrębnej umowie. 

§4 Płatności

 1. Wszystkie płatności wykonywane są przelewem na rachunek Serwisu lub przy pomocy wtyczki internetowej w zakładce Serwisu.
 2. Przedstawiane w Serwisie ceny są brutto.
 3. Zamawiający otrzyma od Serwisu potwierdzenie zakupu w formie rachunku do umowy o dzieło. 
 4. Istnieje możliwość indywidualnego zawierania umowy dla produktów o wartości powyżej 3000,- PLN oraz dla autorskich projektów indywidualnych.

§5 Współpraca

 1. Współpraca z Użytkownikiem rozpoczyna się po ukończeniu procesu zamówienia opisanego w §3.
 2. Wszelkie składowe opracowania Dzieła określa cennik i informacja produktowa każdorazowo zawarta w opisie danego produktu Oferty.
 3. Protokół odbioru dzieła "Bez Uwag Użytkownika" Strony uznają za zawarty jeżeli w terminie 7 dni roboczych od przekazania dzieła Zamawiający nie zgłosi pisemnych uwag. 
 4. Po wykonaniu wszelkich uwag Użytkownika Serwis może dokonywać w opracowaniu dalsze zmiany na życzenie Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że będą one odpłatne dodatkowo.

§6 Prawa autorskie i projektowe

 1. Klient nabywa prawa  majątkowe do Dzieła zakupionego w Serwisie.
 2. Klient nie ma prawa do powielania dzieła w celach zarobkowych.
 3. Serwis jako Autor projektu posiada prawo do powielania, publikowania, modyfikowania oraz używania dzieła do celów komercyjnych.

§7 Reklamacja

 1. Reklamacje usług świadczonych przez Serwis oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane poprzez stronę www.galeria.pikart.site w zakładce KONTAKT lub mailem na biuro@pikart.site
 2. Jeżeli po otrzymaniu gotowego Dzieła klient zauważy w nim niezgodności
  z zawartą umową może złożyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania dzieła z tym zastrzeżeniem, że musi ono posiadać oryginalne oznakowanie i nie może posiadać znamion użytkowania. 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 4. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje Konsultant Serwisu.
 5. Autorskie Obiekty oferowane przez Serwis nie podlegają zwrotom.

§8 Pozostałe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy: prawa polskiego dotyczące mi. Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.